طراحی لبخند دیجیتال

طراحی لبخند دیجیتال طراحی لبخند دیجیتال ،یکی دیگر از امکانات جدیدی است که با استفاده از نرم افزارهای ویژه ای ،دندانپزشک امکان ازپیش طراحی کردن لبخند بیمار را خواهد داشت. این بدان معناست که بیمار میتواند پیش از انجام هر کاری، آینده دندانهای خود را ببیند و سپس برای انجام یا عدم انجام کار تصمیم … ادامه خواندن طراحی لبخند دیجیتال